WHAT IS SHINTAIDO
THE SHINTAIDO PROGRAM: SHINTAIDO BOJUTSU
 
   
RANK   REQUIREMENTS
GODAN (5th)   Kata: Moses no kon or "Go down, Moses!" (Bo)

YONDAN (4th)   Kata: Hakuson (Bo)
Kumibo: Soei-kumibo II (Free hand receiving for Bojutsu attack)

SANDAN (3rd)   Kata: Matsukaze (Bo)
Kumibo: Soei-kumibo I ( Bo vs Bo)

NIDAN (2nd)   Kata: Sakugawa (Bo)
Kumibo: Renzoku-kumibo (#1 - #10)

SHODAN (1st)   Kata: Hojo (Jo)
Kumite: Tenshingoso no Kumite on seiza
Eiko (dai) no Kumite 1 vs. 3 (Free hand)
Kumibo: Shinjo (dai), Nagare-ichimonji (Kayak) 1 vs. 3

1-2 KYU   Kata: Taishi (Jo)
Kumibo: Shinjo(sho)
Kihon: Yodo-zuki (Taguri-morote-zuki, Zenshin-Kotai) 2 styles
Jo-kihon: Honte-uchi, Gyakute-uchi, Kaeshi-zuki, Gyakuzuki-honte-uchi

3-4 KYU   Kata: Mizu no kata.
Kumibo: Eiko (dai) with Bo, 1 vs. 1
Yonhon-kumibo (sei, dai)
Kihon: Eiko (dai) with Bo

5-6 KYU   Kata: Kaze no kata
Kumibo: Kihon-Kumibo (1-4)
Kihon: Eiko (sei) with Bo, Daijodan-uchi, Kohan, Ryuhi, Sanpo-uke (2 arrangements)

7-8 KYU   Kata: Hi no kata
Kumibo: Neriai (Uchikomi vs. Uchikomi, Tsuki vs. Kohan)
Kihon: Eiko (dai) with free hand, Ten-nage, Catch-Bo, Jodan-uchiharai <Fudodachi-zenshin>,
Gedan-barai <Fudodachi-kotai>, Chudan-taguri-zuki <Fudodachi-zenshin>, Jodan-gyakute-uchi <Fudodachi-zenshin>

9-10 KYU   Kihon: Mochikae, Juggle-Bo, Suihei-uchi <Kibadachi> with Kiai, Chudan-taguri-zuki <Fudodachi> with Kiai, Jodan-uchikomi <Fudodachi-zenshin> with Kiai, Morote-zuki <Fudodachi-zenshin> with Kiai

 
  HOME | TOP