WHAT IS SHINTAIDO
THE SHINTAIDO PROGRAM: SHINTAIDO KENJUTSU
 
   
TECHNIQUE #   NAME - BASIC CURRICULUM
1   Tenshinken Daijodan-kirioroshi
2   Nikajo Jodan-kirikomi
3A   Sankajo Chudan-kirikomi
3B   Kusanagi Chudan-kirikomi (Hanmi-handachi)
4A   Seichuken Chudanzuki
4B   Jigoken Jodanzuki
5A   Boomerang cut I Jodan-kiriharai
-----------------------------------------------------------------------------------------
5B   Boomerang cut II Jodan-kiriharai x 2
6   Tsunami Chudan-kiriharai + Jodan-kiriharai
7   Kokuken Chudan-kiriharai + Jodan-kiriharai
8A   Hasso Chudanzuki + Daijodan-kirikomi
8B   Hasso Hasso + Jodan-kiriharai
9   Mugen Chudan-kirikomi x 2
 
  HOME | TOP